ولایت
358 بازدید
تاریخ ارائه : 6/11/2011 12:00:00 AM
موضوع: فقه و اصول

تبعیت از ولایت مقدم بر عدالت است.